Opinie

Dobra i przyjazna praca podstawą każdej socjaldemokracji

wPunkt
Dobra i przyjazna praca podstawą każdej socjaldemokracji

„Autorki i autorzy postulatów wierzą, że odejście od neoliberalnych stosunków pracy stanowią szansę na cywilizacyjną zmianę w Polsce.”

fot. Artur Jaskulski / Twitter

„Przyszłość jest teraz” taki tytuł noszą priorytety programowe Nowej Lewicy, które zostały przedstawione delegatkom i delegatom biorącym udział Kongresie Nowej Lewicy w sobotę 9 października.

Nie jest przypadkiem, że materiał rozpoczynają punkty dotyczące dobrej i przyjaznej pracy. To właśnie naturalny konflikt między pracownikami a zatrudniającymi w systemie kapitalistycznym stanowią kościec programowy każdej partii lewicowej od przeszło 170 lat. Nie inaczej jest na początku trzeciej dekady XXI wieku. W Polsce jesteśmy ciągle świadkami wielu patologii rynku pracy: powszechności umów śmieciowych, fałszywego samozatrudnienia, niskich płac, nikłego uzwiązkowienia, kulejącego dialogu społecznego, nierównej walki między stronami sporu w sądach pracy. Nowa Lewica dostrzega te zagrożenia oraz wyzwania. Dlatego wśród kluczowych postulatów nowej formacji znajdą się następujące priorytety:

• likwidacja umów śmieciowych i wymuszonego samozatrudnienia,
• egzekwowanie konstytucyjnej zasady domniemania stosunku pracy oraz
zmiany podstawy zatrudnienia, gdy nie odpowiada ona sytuacji faktycznej,
• stałe podwyższanie płacy minimalnej i ustalenie jej na poziomie przynajmniej
60% przeciętnego wynagrodzenia,
• zwiększenie wymiaru płatnego urlopu do 32 dni rocznie,
• wprowadzenie prawa do otrzymywania 100 proc. wynagrodzenia na
zwolnieniu chorobowym,
• zwiększenie standardów prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy oraz poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika,
• wprowadzenie do kodeksu pracy gwarancji regulowanego czasu pracy
zdalnej, odpowiedniego ubezpieczenia i oddzielenia życia zawodowego od
prywatnego. Zatrudniający nie mogą oczekiwać, że pracownicy będą dostępni 24
godziny na dobę i dlatego muszą stworzyć warunki techniczne gwarantujące
odpoczynek,
• umożliwienie pracy opiekunom osób z niepełnosprawnościami bez utraty
świadczenia pielęgnacyjnego,
• rodzicom dzieci do 8 roku życia zapewnimy prawo gwarantujące stabilne
zatrudnienie w elastycznej formie – łączenia pracy zdalnej z pracą stacjonarną,
indywidualnego wymiaru czasu pracy oraz większego wymiaru zwolnienia na czas
opieki nad dzieckiem,
• zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy o 25 proc. Umożliwimy
przeprowadzanie kontroli PIP w zakładach pracy bez zapowiedzi,
• wprowadzenie, w ścisłej współpracy ze związkami zawodowymi,
systemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników sektora publicznego w powiązaniu
z tempem wzrostu wynagrodzenia minimalnego,
• zmniejszenie opodatkowania pracy i wprowadzenie realnego uwzględnienia
ponoszonych kosztów jej wykonywania w rozliczeniach podatkowych,

• wypracowanie nowych rozwiązań podatkowych i regulacji prawnych
związanych z przemianami świata pracy w wyniku robotyzacji i automatyzacji,
• upowszechnienie ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych,
• wprowadzenie obowiązku konsultowania projektów legislacyjnych z Radą
Dialogu Społecznego i obowiązku konsultacji decyzji władz wojewódzkich z
wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego,
• wprowadzenie zachęty do zrzeszania się nie tylko w związkach zawodowych,
ale również w organizacjach pracodawców, by w ten sposób usystematyzować
negocjacje zbiorowe oraz rozwiązywanie potencjalnych konfliktów,
• przyjęcie standardu – w przypadku wystąpienia konfliktu między
pracownikiem a zatrudniającym – aby sąd pracy wydawał orzeczenia w pierwszej
instancji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
• przyznanie związkowcom wchodzącym w spór z zatrudniającym pomocy
prawnej ze strony państwa poprzez ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• wzmocnienie udziału pracowników i ich przedstawicieli w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i kształtowaniu współodpowiedzialności za losy firmy poprzez
zwiększenie pozycji związków zawodowych, rad pracowniczych i innych
przedstawicieli pracowników w procesie informowania o rozwoju firmy oraz
budowania jej długoterminowej strategii.


Autorki i autorzy powyższych postulatów wierzą, że odejście od neoliberalnych i
feudalnych stosunków pracy stanowią szansę na dokonanie cywilizacyjnej zmiany w
naszym kraju. W tym celu nowo powstała Nowa Lewica oraz klasowe związki
zawodowe, których reprezentantem jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych powinny kontynuować ścisłą współpracę polityczną oraz programową.

Nie chodzi wyłącznie o projekty ustaw zakładające rychłe zmiany prawne, ale także
współpracę na poziomie gmin i powiatów. Nowa Lewica opierając się na dobrych
praktykach chociażby Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, brytyjskiej Partii Pracy
czy też skandynawskich partii socjaldemokratycznych w swojej działalności może
rozpocząć fundamentalną reformę relacji między lewicą polityczną a światem
związkowym. Wyłącznie dzięki opisywanej współpracy polski pracowników, bez
względu na miejsce zamieszkania czy też wykonywaną pracę, będzie mógł liczyć na
godną reprezentację.

Priorytety programowe Nowej Lewicy zostały przygotowane przez zespół w składzie:
Anna Zofia Mackiewicz (współprzewodnicząca), Maciej Gdula
(współprzewodniczący), Bartosz Rydliński, Wiesław Szczepański, Karolina Zioło-
Pużuk, Anna Maria Żukowska, Agata Diduszko-Zyglewska, Marek Rutka, Anita
Sowińska, Dariusz Standerski.

Tekst pierwotnie ukazał się na łamach Trybuna.info

Popularne

Do góry