Opinie

Potrzeby wyborców i poparcie Lewicy

wPunkt
Potrzeby wyborców i poparcie Lewicy

„Obywatele są zainteresowani i pytają: co ich czeka po wyborach? Jakie będą działania społeczno gospodarcze zależnych od władzy organizacji, które wytwarzają wyroby i usługi zdolne do zaspokajania powszechnych potrzeb obywateli, nazywanych potrzebami społecznymi” – pisze W. Bujwid.

fot. Klub Lewicy/flickr

Obywatele są zainteresowani i pytają: co ich czeka po wyborach? Jakie będą działania społeczno gospodarcze zależnych od władzy organizacji, które wytwarzają wyroby i usługi zdolne do zaspokajania powszechnych potrzeb obywateli, nazywanych potrzebami społecznymi. Jak będą dostępne dla obywateli wyroby i usługi organizacji: bezpieczeństwa, gospodarki mieszkaniowej, ochrony zdrowia, oświaty, nauki, wymiaru sprawiedliwości, kultury, media publiczne, urzędy, transport publiczny.

Odpowiedzią, na te pytania obywateli, mogą być plany działań społeczno gospodarczych wymienionych organizacji i plany przedsięwzięć doskonalących te działania, to znaczy, zwiększających zdolność działań do zaspakajania potrzeb społecznych. Plany takie nie są obecnie publikowane i brakuje informacji o zamierzeniach ich publikowania.

Szansą Lewicy, która ma bardzo małe poparcie społeczne, jest zorganizowanie systemu, który zapewni bezpośredni wpływ obywateli na działania społeczno gospodarcze organizacji państwowych i samorządowych, w celu coraz lepszego zaspokajania przez nie potrzeb społecznych. Potrzebne jest zorganizowanie:

Planowania przez organizacje państwowe i samorządowe działań społeczno gospodarczych, które zaspokajają potrzeby obywateli oraz przedsięwzięć doskonalących te działania;

Konsultacji opracowywanych planów z przedstawicielami zainteresowanych grup społecznych;

Udostępniania informacji o opracowanych planach zainteresowanym grupom społecznym. 

W obecnej sytuacji, do opracowania opisanych planów, potrzebne są zespoły planowania, zdolne do trafnego określenia potrzeb społecznych na obszarze swego działania oraz zdolne do opracowania projektu realnego planu, kto, jak i kiedy będzie zaspokajał określone potrzeby na określonym obszarze. Potrzebne są krajowy i samorządowe Społeczne Zespoły Planowania Społeczno Gospodarczego, na obszarze każdego samorządu, z udziałem przedstawicieli zainteresowanych grup społecznych z tego obszaru.

Zespoły takie będą forum do inicjowania bezpośredniej, twórczej i życzliwej współpracy, dla wspólnego dobra, obywateli mających potrzeby i wykonawców wyrobów i usług, umożliwiających zaspokojenie tych potrzeb. 

Realizacja tak opracowanych planów będzie możliwa, jeżeli zechcą je uchwalić partie, które będą miały we władzach wystarczającą ilość parlamentarzystów lub radnych. Z tego względu, Lewica potrzebuje zaprosić inne ugrupowania opozycyjne, do wspólnego zorganizowania planowania działań społeczno gospodarczych, które opozycja zamierza realizować po wygranych wyborach. 

Wspólne plany będą ilustrować, jakie działania społeczno gospodarcze opozycja zamierza zorganizować po wygranych wyborach, w celu zaspokojenia określonych potrzeb społecznych w kraju i na obszarach samorządów. To będzie odpowiedź na pytania wyborców, którą są zainteresowani.

Działacze, organizujący planowanie działań społeczno gospodarczych oraz konsultujący i rozpowszechniający wśród wyborców informacje o tych planach, będą kompetentnymi i znanymi przez wyborców, w obszarach swojego działania, kandydatami na posłów lub radnych, jeżeli będą kandydować.

Zorganizowanie wspólnego z innymi ugrupowaniami planowania działań społeczno gospodarczych, które zaspokajają powszechne potrzeby społeczne, jest krokiem Lewicy w kierunku polskiego demokratycznego socjalizmu oraz w kierunku jego wprowadzania, w uzgodnieniu z innymi organizacjami politycznymi.

Władysław Bujwid, trybuna.info

Popularne

Do góry