Polska

90 proc. Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż

wPunkt
90 proc. Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż

W najnowszym sondażu CBOS badano, co Polacy sądzą o sporze z Unii Europejskiej i członkostwie w jej strukturach.

fot. Adam Guz / kprm

90 proc. badanych popiera członkostwo Polski w UE; blisko połowa (46 proc.) uważa, że władze powinny uwzględnić postanowienia UE ws. reformy sądownictwa; 49 proc. sądzi, że odwlekanie przez KE decyzji ws polskiego KPO jest niedopuszczalną formą nacisku na polskie władze – wynika z sondażu CBOS.

W najnowszym sondażu CBOS badano, co Polacy sądzą o sporze z Unii Europejskiej i członkostwie w Unii.

Według sondażu 90 proc. respondentów to zwolennicy członkostwa Polski w UE, 6 proc. to przeciwnicy, a 4 proc. to niezdecydowani w tej kwestii. W porównaniu z poprzednim badaniem, z grudnia 2020 r., grupa zwolenników członkostwa Polski w UE wzrosła o 2 punkty proc., przeciwników – nie zmieniła się, a niezdecydowanych zmniejszyła o 2 punkty proc.

Na pytanie, czy władze państwowe powinny uwzględnić zalecenia i postanowienia organów UE dotyczące reformy sądownictwa, czy nie, 46 proc. badanych stwierdziło, że tak (26 proc. „zdecydowanie”, a 20 proc. „raczej” tak). Przeciwnych temu było 33 proc. ankietowanych (17 proc. „raczej”, a 16 proc. „zdecydowanie”). 21 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii.

Respondentom zadano także pytanie, czy ich zdaniem władze państwowe powinny wstrzymać wydobycie w kopalni Turów do czasu rozpatrzenia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE. 60 proc. uznało, że nie (24 proc. „raczej”, a 36 proc. „zdecydowanie” nie). 21 proc. badanych oceniło, że wydobycie w kopalni Turów powinno zostać przerwane (9 proc. „zdecydowanie”, a 12 proc. „raczej”). 19 proc. nie wyraziło zdania w tej sprawie.

W sondażu spytano również, czy władze samorządowe powinny wycofać się z przyjętych uchwał „przeciw ideologii LGBT”, czy też nie. 48 proc., że władze samorządowe powinny to zrobić (31 proc. „zdecydowanie”, 17 proc. „raczej”). Przeciwne zdanie wyraziło 28 proc. badanych (po 14 proc. „zdecydowanie” i „raczej”). 24 proc. stwierdziło, że trudno powiedzieć.

Ponadto sondaż pokazał także, że blisko połowa badanych (49 proc.) uważa, że odwlekanie w czasie przez Komisję Europejską zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy i wypłaty pieniędzy dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy jest niedopuszczalną formą nacisku na polskie władze. Działanie KE aprobuje 31 proc., a 20 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii.

CBOS zauważa, że poparcie dla członkostwa Polski w UE bardzo wyraźnie przeważa we wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych. Zwolennicy członkostwa w UE stanowią większość w elektoratach wszystkich ugrupowań politycznych cieszących się obecnie największym poparciem społecznym. Stosunkowo najwięcej przeciwników przynależności Polski do UE jest wśród wyborców Konfederacji.

Sondaż pokazuje także, jak pod względem elektoratów rozkładają się opinie respondentów w kwestiach, o które pytano. Badani – podaje CBOS – deklarujący prawicowe poglądy polityczne dość jednomyślnie sprzeciwiają się wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów (82 proc.) i w większości nie chcą ustępstw w kwestii reformy sądownictwa (60 proc); stosunkowo najczęściej są gotowi zaakceptować wycofywanie się z uchwał „przeciw ideologii LGBT”, choć i tu przeważają przeciwnicy ustępstw (44 proc. wobec 37 proc. je popierających).

Z kolei osoby identyfikujące się z lewicą w większości uważają, że Polska powinna uwzględnić zalecenia i postanowienia organów UE dotyczące reformy sądownictwa (76 proc.) oraz popierają wycofywanie się z samorządowych uchwał „przeciw ideologii LGBT” (72 proc.).Ponad dwie piąte z nich (44 proc.) jest zdania, że Polska powinna wstrzymać wydobycie w kopalni Turów, z tym poglądem nie zgadza się 35 proc. z nich.

Osobom określającym swoje poglądy jako centrowe w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości oraz w sprawie uchwał „przeciw ideologii LGBT” bliżej do respondentów o orientacji lewicowej (ustępstw chciałoby odpowiednio 61 proc. i 56 proc. z nich), zaś w kwestii Turowa bliżej do badanych o poglądach prawicowych (utrzymanie wydobycia popiera 60 proc.).

„Gdyby Polacy bezpośrednio mieli decydować w kwestiach stanowiących przedmiot sporów z organami Unii Europejskiej, postanowiliby utrzymać wydobycie w kopalni Turów, wycofać się z uchwał +przeciw ideologii LGBT+ oraz uwzględnić zastrzeżenia organów UE wobec zmian w sądownictwie” – podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

Sondaż CBOS zrealizowano w dniach od 4 do 14 października 2021 roku na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).

dka/ mok/ pap/

Popularne

Do góry