Polska

Bolączka PiS. Ponad 70 proc. Polaków krytykuje kierunek zmian, jaki obrała Polska

wPunkt
Bolączka PiS. Ponad 70 proc. Polaków krytykuje kierunek zmian, jaki obrała Polska

Jak podkreśla Kantar, Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. 71 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian.

71 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku; 16 proc. pozytywnie ocenia ich kierunek, zaś 13 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z lipcowego sondażu Kantar Public. Pesymistów jest więcej o 6 punktów procentowych niż w czerwcu.

Jak podkreśla Kantar, Polacy zdecydowanie częściej twierdzą, że sprawy w naszym kraju idą w złym, niż w dobrym kierunku. 71 proc. badanych pesymistycznie ocenia kierunek zmian, natomiast 16 proc. respondentów pozytywnie patrzy na kierunek biegu spraw w kraju. 13 proc. ankietowanych nie było w stanie określić swojego stanowiska.

W porównaniu do wyników otrzymanych w czerwcu o 6 punktów procentowych wzrósł odsetek Polaków negatywnie oceniających bieg spraw w kraju. O 1 punkt procentowy spadł odsetek ocen pozytywnych i o 5 punktów procentowych zmalał również odsetek badanych niepotrafiących ocenić kierunku biegu spraw w Polsce.

75 proc. ankietowanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (43 proc. ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 32 proc. ogółu badanych.

Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 19 proc. ogółu. Ich zdaniem polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego (18 proc. ogółu) lub dynamicznego (1 proc. ogółu) rozwoju. 6 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

26 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 12 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 11 proc. z nich będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. – nastąpi wyraźna poprawa.

56 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 19 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 37 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 6 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników uzyskanych w czerwcu opinie Polaków uległy zmianie. Wzrósł odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia (o 8 punktów procentowych), a także odsetek badanych nie mających zdania na ten temat (o 1 punkt procentowy). Zmalał natomiast odsetek badanych przewidujących brak zmian (o 9 punktów procentowych). Odsetek osób posiadających pozytywne zdanie na ten temat pozostaje na tym samym poziomie, co w poprzednim miesiącu.

Pozytywne oceny przeważają natomiast w odniesieniu do kwestii o możliwości znalezienia w Polsce pracy. 53 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 49 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 4 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę.

33 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 28 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 14 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

„W stosunku do wyników uzyskanych w czerwcu opinie Polaków o rynku pracy uległy zmianie i są bardziej negatywne. O 8 punktów procentowych zmalał odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce, a o 5 punktów procentowych wzrósł odsetek badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy” – zaznaczył Kantar. O 3 punkty procentowe wzrósł odsetek badanych nie posiadających zdania na ten temat.

Udzielane przez ankietowanych odpowiedzi – jak wynika z badania – są zależne m.in. od sympatii politycznych. Na przykład w odniesieniu do pytania o ocenę kierunku biegu spraw w kraju pozytywne oceny wyraziło 59 proc. zwolenników PiS, zaś negatywne 24 proc. osób z tej grupy, 17 proc. nie miało zdania. W odniesieniu do zwolenników KO negatywnie kierunek spraw w kraju oceniło 96 proc. spośród nich, 4 proc. nie miało zdania, zaś pozytywnych odpowiedzi w tej grupie nie odnotowano.

Kierunek biegu spraw w kraju pozytywnie oceniło 13 proc. wyborców Lewicy, 83 proc. – negatywnie, 4 proc. nie miało zdania. 17 proc. wyborców Koalicji Polskiej oceniło pozytywnie kierunek spraw w kraju, 83 proc. negatywnie. Jeśli chodzi o zwolenników Ruchu Polska 2050 było to odpowiednio 4 proc. pozytywnych wskazań, 89 proc. negatywnych, 7 proc. nie miało zdania. Wśród zwolenników Konfederacji było to 5 proc. pozytywnych wskazań, 93 proc. negatywnych i 2 proc. – trudno powiedzieć.

„Tak więc to osoby dotychczas wahające się w dużym stopniu przyczyniły się do tego, że wskaźniki nastrojów społecznych uzyskały bardzo niską wartość. Ocena biegu spraw w kraju nie była na tak niskim poziomie od grudnia 2013 r., a w przypadku wskaźnika prognozy sytuacji materialnej w lipcu br. odnotowaliśmy najniższy jego poziom od 2004 r.” – zaznaczyła cytowana w komentarzu do badania Anna Trząsalska z Kantar Public.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-20 lipca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

mja/ par/pap

Popularne

Do góry