Polska

Miliony pracowników może się cieszyć z podwyżek

wPunkt
Miliony pracowników może się cieszyć z podwyżek
FOT. 123RF.COM/PROFILE_SIMPSON33

Dzisiaj wchodzi w życie pierwsza z dwóch zaplanowanych na bieżący rok podwyżek płacy minimalnej. Wzrasta ona z 3600 zł do 4242 zł. 

We wrześniu Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych na 2024 rok. Ze względu na poziom inflacji przekraczający 5 procent, stawki te wzrosną dwukrotnie – pierwszy raz 1 stycznia, a kolejny 1 lipca.

Jednostronna decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej została podjęta po fiasku negocjacji w sprawie wysokości płacy minimalnej na kolejny rok w Radzie Dialogu Społecznego. Związkowcy z OPZZ domagali się wyższych podwyżek niż te zaproponowane przez rząd, argumentując, że mimo trendu spadkowego inflacji, ta nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, co prowadzi do rosnących kosztów życia i zmniejszającej się siły nabywczej płac prowadzącej do obniżenia standardów życia pracowników.

Jak przypomina Katarzyna Pietrzak z Wydziału Polityki Gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – „Na jej forum OPZZ postulowało o ustalenie płacy minimalnej na poziomie 4300 zł od stycznia a 4540 zł od lipca 2024.”

Z kolei organizacje pracodawców chciały podwyżek na poziomie minimalnym wynikającym z obowiązujących wskaźników argumentując, że wysokie podwyżki dla pracowników dotkną drobnych przedsiębiorców zmagających się z rosnącymi kosztami paliw i energii.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 4242 zł, natomiast 1 lipca 2024 roku osiągnie poziom 4300 zł. Zmiana ta oznacza wzrost minimalnej płacy o 700 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku – 3600 zł, czyli o 19,4 proc. Przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku wyniesie 4271 zł. Wzrostowi ulegnie również dodatek za pracę w nocy, który jest skorelowany z płacą minimalną (Za każdą przepracowaną godzinę w nocy pracownik otrzymuje dodatek, który stanowi 20 proc. stawki godzinowej bazującej na płacy minimalnej.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2024 roku wyniesie 27,70 zł, natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 28,10. Oznacza to wzrost o 4,6 zł w stosunku do kwoty z 1 lipca 2023 roku, czyli o 19,5 proc.

Według analiz autorów rozporządzenia podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę sprawi, że całkowite wydatki państwa wzrosną o około 2,025 miliarda złotych rocznie. Ta znacząca zmiana budżetowa wynika z potrzeby finansowania różnorodnych wynagrodzeń, składek i świadczeń, które są bezpośrednio powiązane z wysokością płacy minimalnej. Wśród nich znajdują się składki na ubezpieczenia społeczne dla osób duchownych, składki na ubezpieczenie emerytalne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych, wynagrodzenia za pracę skazanych, składki na ubezpieczenie zdrowotne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej. Nie można pominąć również kosztów związanych ze składkami na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy uaktywniającej oraz świadczeń pielęgnacyjnych wraz z pokrywaniem związanych z nimi składek emerytalno-rentowych, zdrowotnych oraz kosztów obsługi. 

Jednak państwo nie będzie stratne bo oprócz wydatków państwa wzrosną również jego dochody. Podwyżki będą kosztować pracodawców 35 miliardów złotych z czego około 20 miliardów trafi bezpośrednio do pracowników, a 15 mld zł (w formie składek i podatków) zasili dodatkowo budżet państwa.

Według szacunków rządu, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy 3,6 mln osób. 

opzz/jm

Popularne

Do góry