Polska

Partia Razem popiera podniesienie składki zdrowotnej. „Ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana”

wPunkt
Partia Razem popiera podniesienie składki zdrowotnej. „Ochrona zdrowia jest skrajnie niedofinansowana”

Stanowisko przyjęto 14 lipca. Poparło je 33 radnych, przeciw były 2 osoby. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

fot. razem/ fb

Partia Razem podtrzymuje wyrażone w dokumencie „Diagnoza i Cele Polityki Zdrowotnej Razem” stanowisko, że palącą potrzebą polskiego systemu ochrony zdrowia jest podniesienie nakładów na jego funkcjonowanie do poziomu co najmniej 6,8% PKB, a docelowo do nie niższego niż 8% PKB.

„Przed ochroną zdrowia w Polsce stoją wielkie wyzwania. Od starzenia się społeczeństwa, przez niwelowanie nierówności w dostępie do świadczeń po przygotowanie na nowe wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Finansowanie ochrony zdrowia na odpowiednim poziomie pomoże nam się z nimi zmierzyć” – napisano na początku.

„Mając na uwadze powyższe, Razem wyraża poparcie dla polityk publicznych nakierowanych na zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia w Polsce, w tym zwłaszcza wysiłków zmierzających do podniesienia efektywnej stawki składki zdrowotnej. Popieramy również ujednolicenie zasad ustalania wysokości odprowadzanej składki’ – dodano.

„Błędem założycielskim i źródłem obecnych problemów polskiej ochrony zdrowia było ustanowienie składki zdrowotnej na zbyt niskim poziomie. Doprowadziło to do sytuacji, w której problemem większości dziedzin ochrony zdrowia jest skrajne niedofinansowanie. Trudno bowiem oczekiwać ochrony zdrowia na poziomie naszych europejskich sąsiadów bez finansowania jej na odpowiednio wysokim poziomie” – stwierdza partia.

„Mając na uwadze docelowe poziomy finansowania ochrony zdrowia – przy założeniu, że Polska pozostanie przy systemie składkowym – Razem popiera podniesienie składki zdrowotnej jako narzędzie dofinansowania systemu ochrony zdrowia. Zauważając konieczność przystosowania gospodarki do wzrostu składki, wyrażamy opinię, że powinien on następować stopniowo, a postulowany wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien być finansowany również poprzez dotacje z budżetu państwa” – oświadczono”

„Jednocześnie Razem podtrzymuje stanowisko wyrażone w swojej Deklaracji Programowej, zgodnie z którym docelowym systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce powinien być system budżetowy. Przekonania o potrzebie przejścia w kierunku finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa nie można jednak traktować jako wymówki, by nie zabiegać o zwiększenie nakładów na zdrowie w ramach systemu składkowego – dlatego wyrażamy poparcie dla opisanych powyżej polityk publicznych, zgodnych w zakresie projektowanych rezultatów z programem i wartościami Razem” – czytamy.

„Nasza Partia wskazuje zarówno w Deklaracji Programowej j jak i w Diagnozie i Celach Polityki Zdrowotnej finansowanie systemu ochrony zdrowia z budżetu państwa jako preferowane rozwiązanie w tym zakresie. Jednak brakuje nam jasnego stosunku do polityk nakierowanych na zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia w ramach obecnie funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczeniowego, opartego na składce zdrowotnej. Proponowane stanowisko jest uzupełnieniem polityki Razem i pozwoli na jasne ukształtowanie naszej polityki wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji reform systemu ochrony zdrowia” – napisano w uzasadnieniu.

Stanowisko przyjęto 14 lipca. Poparło je 33 radnych, przeciw były 2 osoby. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Popularne

Do góry