Polska

Sejm zajmie się wyborem prezesa NBP i obniżką PIT

wPunkt
Sejm zajmie się wyborem prezesa NBP i obniżką PIT

Środowe posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

fot. sejm rp/ flickr

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; posłowie zdecydują, czy Adam Glapiński przez kolejną kadencję będzie prezesem NBP, zajmą się także przepisami zakładającymi obniżkę PIT z 17 do 12 proc. Nie jest wykluczone, że Sejm zajmie się też projektem ustawy dot. Sądu Najwyższego.

Komisja sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami zmian w przepisach o SN – prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Być może w środę uda się komisji przyjąć sprawozdanie i projekt będzie mógł trafić na obrady Sejmu.

Projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN; sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem „testu bezstronności i niezawisłości sędziego”, dająca każdemu obywatelowi – jak wskazywał prezydent – prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad w czwartek – w planowanym na popołudnie bloku – odbyć ma się głosowanie ws. powołania prezesa NBP. Prezydent w styczniu złożył wniosek o powołanie Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP; jego obecna kadencja upływa w czerwcu. Klub PiS będzie za wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP – zapowiedziała rzeczniczka Anita Czerwińska. Przeciw zamierzają głosować KO, Lewica, PSL oraz Konfederacja, podkreślając, że nie jest w tej sprawie potrzebna dyscyplina.

Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Powołanie prezesa NBP następuje w Sejmie bezwzględną większością głosów.

Środowe posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Projekt, zdaniem autorów, ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego. Zgodnie z projektem Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Projekt przewiduje też nowe źródło finansowania programu – ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Posłowie mają też przystąpić do drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Zakłada, że od 1 lipca tego roku niższa stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł. Według projektu przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu); dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); natomiast dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie dotyczy w sumie 1,4 mln podatników.

Sejm ma również kontynuować prace nad rządowym projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W projekcie zostało zapisane zwolnienie z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych we wtorek opowiedziała się za poprawką dotyczącą wpisania do projektu propozycji wydłużenia czasowej obniżki akcyzy na energię elektryczną oraz zwolnienia z tego podatku energii elektrycznej, wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe. Do tego jeszcze dochodzi wydłużenie okresu zwolnienia z podatku detalicznego sprzedaży detalicznej. Te wszystkie rozwiązania mają obowiązywać do końca lipca 2022 r., podczas gdy obecnie wygasają z końcem maja tego roku. Wprowadzona ma też zostać obniżka akcyzy na lekki olej opałowy.

Posłowie mają również kontynuować prace nad projektem ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, który został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt przygotowano w związku z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie m.in. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Sejm ma się też zająć projektem nowelizacji m.in. Prawa ochrony środowiska, którego jednym z celów jest przeniesienie do polskich przepisów unijnej dyrektywy, która aktualizuje metody oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Kolejny punkt obrad to dalsze prace nad projektem zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie o przetwarzaniu informacji kryminalnych. Zgodnie z projektem do katalogu podmiotów uprawnionych o wystąpienie na zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie ksiąg wieczystych została dodana Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

Posłowie mają też kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Projekt noweli przewiduje przyznanie bezpośrednio pełnomocnikowi rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego kompetencji pozostających dotychczas we właściwości ministra właściwego do spraw transportu, m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” (PPL), powoływania i odwoływania prezesa PPL, wiceprezesów PPL oraz członków rady nadzorczej PPL, dokonywania kontroli i oceny działalności PPL.

Sejm będzie także dalej pracować nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty. Przewiduje on, że farmaceuci w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych.

W harmonogramie obrad jest też przeprowadzenie drugiego czytania projekt noweli o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Projekt dotyczy zwiększenia budżetu programu Kolej Plus z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł dzięki czemu ma być możliwe dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Ponadto zmiany mają pozwolić na realizację inwestycji liniowych tj. modernizacji lub budowy nowych linii kolejowych. Chodzi o uzupełnienie istniejącej sieci o połączenia kolejowe miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi.

W czwartek posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o ustanowieniu 20 czerwca świętem państwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich – dla upamiętnienia trzech zrywów z lat 1919-1921.

Sejm ma też przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Prawa geologicznego i górniczego oraz innych ustaw. Projekt przewiduje zniesienie w Prawie geologicznym i górniczym organu nadzoru górniczego – dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego oraz likwidację Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG). Jego zadania przejmie Wyższy Urząd Górniczy (WUG) – podało Centrum Informacyjne Rządu.

W popołudniowym bloku głosowań w czwartek, obok głosowania nad wyborem prezesa NBP, posłowie zdecydują o losie kilku stanowisk i poprawek Senatu do kilku ustaw, w tym do noweli ustawy o systemie oświat, noweli Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce czy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

kos/ godl/pap

Popularne

Do góry