Polska

Skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników

wPunkt
Skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników
Fot. Gov.pl

We wtorek (16.04) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. To już piąty tydzień z rzędu, kiedy na Radzie Ministrów przedstawiane są efekty prac Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod kierownictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła zmiany w Kodeksie pracy, których celem jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników. Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym. Także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Czym są substancje reprotoksyczne?

To substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne
i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak
w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa. Dlatego należy chronić pracowników przed substancjami o takim działaniu.

„W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne” – zaznacza Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Planowane wejście w życie ustawy

Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 § 3 Kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Ministerstwo nie zwalnia tempa

Projekt zmian w Kodeksie pracy to  piąty z rzędu zaaprobowany przez Radę Ministrów projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którego czele stoi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Poprzednie to:

✅ 19 marca – projekt ustawy wprowadzający dodatki w wysokości 1000 zł  dla pracowników socjalnych, opiekunów w żłobkach samorządowych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych

✅ 26 marca – projekt ustawy o dodatkach w wysokości 1000 zł dla zawodowych dla rodzin zastępczych 

✅ 2 kwietnia – projekt ustawy o ochronie sygnalistów

✅ 9 kwietnia – projekt ustawy „Aktywny Rodzic”

/gov.pl

Popularne

Do góry