Raporty

Polityka mieszkaniowa w Polsce

wPunkt
Polityka mieszkaniowa w Polsce
FOT. UNSPLASH

Polityka mieszkaniowa w Polsce jest tym obszarem polityki publicznej, którego ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku nie pominął, wskazując w jej artykule 75 ust 1., że „władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”.

Jasna jest zatem podstawa konstytucyjna, na bazie której mogą konkretyzować się ramy instytucjonalne – w formie przepisów ustawowych – mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych obywateli. W programach wyborczych i exposé poszczególnych premierów polityka mieszkaniowa była wymieniana na poziomie deklaracji programowych jako element przyszłej agendy, którą poszczególne ekipy rządzące chciały realizować. Sfera deklaracji w tej sprawie w każdym kolejnym cyklu wyborczym była konfrontowana z realiami budżetowymi i oczekiwaniami elektoratów partii rządzących. Ostatecznie w rywalizacji o pierwszeństwo mieszkania jako prawa człowieka nad rynkową grą podaży i popytu zazwyczaj nad potrzebami społecznymi zwyciężał rynek.

W Polsce brakuje kompleksowego podejścia do realizacji programów mieszkaniowych. Dotychczasowe działania skupiały się na wspieraniu prywatnych deweloperów i sektora bankowego, bez większych sukcesów dla potencjalnych odbiorców. Dodatkowo projektujący polityki publiczne, nie osiągnęli konsensusu co do tego, na jakich podstawach zbudować program mieszkaniowy w Polsce. Nadal nie odpowiedziano sobie na podstawowe pytania, takie jak to, czy państwo powinno budować mieszkania na wynajem, czy wspierać dążenie do własności? Badanie ilościowe i jakościowe pozwoliło ustalić, jakie były oczekiwania Polek i Polaków (z uwzględnieniem takich zmiennych jak wiek, płeć, sytuacja ekonomiczna, miejsce zamieszkania i inne) wobec programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, proponującego mieszkania dostępne dla szerokich grup społecznych.

CAŁOŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA TUTAJ

Popularne

Do góry